Пропозиції
Пропозиції

Жіно­чий кон­суль­та­цій­ний центр з питань дома­шньо­го насильства

Понеділок 09:00 - 12:00
Вівторок 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
Середа 09:00 - 12:00
Четвер 09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00
П'ятниця 09:00 - 12:00

Жіно­чий кон­суль­та­цій­ний центр з питань дома­шньо­го насильства

У нашо­му кон­суль­та­цій­но­му цен­трі на Кріг­штрас­се ми про­по­ну­є­мо пси­хо­ло­гі­чні та пси­хо­со­ці­аль­ні кон­суль­та­ції та під­трим­ку жін­кам, які зазна­ли пси­хо­ло­гі­чно­го, фізи­чно­го та/або сексу­аль­но­го насиль­ства або пере­бу­ва­ють під загро­зою тако­го насиль­ства. Роди­чі, при­хиль­ни­ки та фахів­ці також зна­йдуть ком­пе­тен­тних кон­та­ктних осіб для вирі­ше­н­ня сво­їх питань і невизначеностей.

Кон­суль­ту­ва­н­ня осо­би­сто або по теле­фо­ну є кон­фі­ден­цій­ним і безкоштовним.
Крім того, за сим­во­лі­чну пла­ту можна отри­ма­ти юри­ди­чні кон­суль­та­ції від досвід­че­них юристів.

Ми під­три­му­є­мо вас неза­ле­жно від того, чи пла­ну­є­те ви роз­лу­чи­ти­ся, чи хоче­те збе­рег­ти стосунки.

Цільова група: (Жінки, які постраждали від насильства)
Ця подія є безкоштовною
Frau Ulrike Stihler
Frauenberatungsstelle & Frauenhaus Karlsruhe
Kriegstraße 148, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.