Пропозиції
Пропозиції
Ukraine

Допо­мо­га українцям

Допо­мо­га українцям

Дозвіл на про­жи­ва­н­ня для біжен­ців тут

Поси­ла­н­ня на кон­суль­та­цій­ні цен­три тут

Подаль­ші поси­ла­н­ня:
Укра­їн­ці в Карл­сруе — DUV eV

Допо­мо­га біжен­цям Karlsruhe eV

Міні­стер­ство юсти­ції та мігра­ції BW

Рада біжен­ців BW

Місто коор­ди­нує про­по­зи­ції допо­мо­ги від насе­ле­н­ня ukrainehilfe@karlsruhe.de

Теле­фон дові­ри для укра­їн­ців міста Карл­сруе: 0721 133 333

Цільова група: (Українці)
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.