Пропозиції

Пропозиції

Для між­на­ро­дних професіоналів

шукаю робо­ту в STEM секторі

Про­ект ІНТЕРПРОФ-ТЕХ – це робо­ча про­гра­ма для між­на­ро­дних про­фе­сіо­на­лів, які шука­ють робо­ту в секто­рі STEM:
наук, техно­ло­гій, техні­ки та математики
(Маши­но­бу­ду­ва­н­ня / Меха­тро­ні­ка, Еле­ктро­те­хні­ка / Еле­ктро­ні­ка, Техно­ло­гія авто­ма­ти­за­ції, Енергетика
інже­не­рія, будів­ни­цтво та поді­бні галузі)

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Manuela Montesinos
BEN Europe-Institute
Pforzheimer Str. 122, 76275 Ettlingen

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.