Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Вистав­ка KITA — Шука­є­мо чудо­ві при­кла­ди для наслі­ду­ва­н­ня для малень­ких героїв

Thursday, 25 April 2024
14:00 - 17:00

Вистав­ка KITA, що шукає чудо­ві при­кла­ди для наслі­ду­ва­н­ня для малень­ких героїв-початківців

Хоче­те пра­цю­ва­ти з дітьми? Висо­кий попит на ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків і хоро­ші пер­спе­кти­ви на май­бу­тнє від­кри­ва­ють широ­кий спектр кар’єр­них можли­во­стей у сфе­рі догля­ду за дітьми.
Для заці­кав­ле­них була ство­ре­на можли­вість лате­раль­но­го всту­пу для досвід­че­них фахів­ців за допо­мо­гою ква­лі­фі­ка­цій­ної про­гра­ми “Direkteinstieg KiTa”.
На нашій вистав­ці KITA ми про­по­ну­є­мо моло­дим і ста­рим можли­вість обмі­ня­ти­ся іде­я­ми та осо­би­сто поспіл­ку­ва­ти­ся з робо­то­дав­ця­ми, навчаль­ни­ми закла­да­ми та про­вай­де­ра­ми послуг у сфе­рі ПС щодо (навча­н­ня) про­фе­сій, пов’я­за­них з дітьми, на різних стендах.
Ви також змо­же­те взя­ти участь у різно­ма­ні­тних ціка­вих клю­чо­вих допо­від­ях та зв’я­за­ти­ся з фахів­ця­ми агент­ства з пра­це­вла­шту­ва­н­ня, якщо вам потрі­бна консультація.

Заці­кав­ле­ність вини­кла? Тоді приходьте!
куди? Інфор­ма­цій­ний центр з питань кар’є­ри (BiZ), Карл­сруе, Бра­у­ер­штрас­се. 10 76135 Карлсруе

Цільова група: (Молоді та старші (люди, зацікавлені в роботі з дітьми))
Ця подія є безкоштовною

Організатор