Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Вистав­ка та роз­мо­ва: Іран — облич­чя незалежності

Thursday, 16 February 2023
Exhibition until 16.03

Іран — Облич­чя незалежності

Марі Тіхон — фото­жур­на­ліс­тка-фрі­лан­сер­ка з Бель­гії. Марі Тіхон вва­жає, що фото­гра­фія може полег­ши­ти кон­такт між людьми і нада­ти сце­ну для непо­чу­тих істо­рій. Перед­усім фото­граф доку­мен­тує бороть­бу за пра­ва жінок. У сво­їх репор­та­жах вона зосе­ре­джу­є­ться на стій­ко­сті, бороть­бі за спра­ве­дли­вість та мігра­ції. Зокре­ма, її мета — пока­за­ти людей, які пра­цю­ють зара­ди соці­аль­них змін.

Вистав­ка до 16.03.2023, годи­ни робо­ти за попе­ре­днім запи­сом за теле­фо­ном 0721 89333710.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор