Пропозиції
Пропозиції

Афри­кан­ський танець з Нікі

Вівторок 18:30 - 20:00

Кожно­го пер­шо­го вів­тор­ка міся­ця ми дару­є­мо вам можли­вість позна­йо­ми­ти­ся з запаль­ни­ми ритма­ми та дина­мі­чни­ми тан­цю­валь­ни­ми сти­ля­ми Африки.
Не пропу­стіть можли­вість заве­сти нових дру­зів, вира­зи­ти себе твор­чо та ста­ти части­ною уні­каль­но­го куль­тур­но­го досві­ду — при­єд­нуй­тесь до нас!

Цільова група: всі
Ця подія не є безкоштовною
ibz, EG, Großer Saal
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор