Пла­та за мовлення

У Німеч­чи­ні гро­ма­дя­ни віком від 18 років, які воло­ді­ють радіо, теле­ба­че­н­ням чи комп’ютером, повин­ні спла­чу­ва­ти так зва­ний збір за мов­ле­н­ня. Цей вне­сок під­три­мує дер­жав­ні про­гра­ми на радіо та телебаченні.

Суспіль­ні мов­ни­ки — це, напри­клад, ARD, ZDF або SWR. Вони зобов’язані нада­ва­ти неза­ле­жні, факти­чні та поза­пар­тій­ні ЗМІ. Тому вне­сок у мов­ле­н­ня під­три­мує віль­ну пре­су, що важли­во для нашої демократії.

Скіль­ки це коштує? Пла­та за мов­ле­н­ня нара­зі ста­но­вить 17,50 євро на місяць або 52,50 євро за квар­тал за квар­ти­ру – неза­ле­жно від того, скіль­ки людей там про­жи­ває і скіль­ки при­стро­їв у квар­ти­рі. Ви повин­ні спла­чу­ва­ти збір з пер­шо­го міся­ця, в яко­му ви заре­є­стро­ва­ні. (rundfunkbeitrag.de)

Пев­ні гру­пи людей, напри­клад люди, які отри­му­ють соці­аль­ну допо­мо­гу або люди з інва­лі­дні­стю, не повин­ні пла­ти­ти ліцен­зій­ний збір або отри­му­ють зниж­ки. Отри­май­те пора­ду, якщо це сто­су­є­ться Вас! 

Як мені заре­є­стру­ва­ти­ся? Реє­стра­цій­на фор­ма досту­пна на сай­ті www.rundfunkbeitrag.de. Будь ласка, наді­шліть запов­не­ний та під­пи­са­ний доку­мент разом із необ­хі­дни­ми під­твер­джу­валь­ни­ми доку­мен­та­ми (якщо Ви має­те пра­во на змен­ше­н­ня суми збо­ру чи звіль­не­н­ня) на адресу:

ARD ZDF Deutschlandradio — вне­сок
50656 Кельн