Як можна зна­йти роботу?

Як зна­йти роботу/навчання?

Якщо у Вас немає робо­ти, Ви може­те заре­є­стру­ва­ти­ся в Агент­стві зайня­то­сті Карл­сруе-Раштатт.

Тут Ви отримуєте:

 • під­трим­ку та кон­суль­та­цію при пошу­ку роботи,
 • інфор­ма­цію та пора­ди щодо навча­н­ня та подаль­шої освіти,
 • спри­я­н­ня подаль­шо­му про­фе­сій­но­му навчанню,
 • фінан­со­ву допо­мо­гу, напри­клад допо­мо­гу по без­ро­бі­т­тю, якщо Ви втра­ти­ли робо­ту (три­ва­лість випла­ти допо­мо­ги по без­ро­бі­т­тю зале­жить від того, скіль­ки часу Ви рані­ше пра­цю­ва­ли і скіль­ки Вам років).

Де??
Агент­ство зайня­то­сті Карл­сруе
Бра­у­ер­штрас­се 10, 76135 Карл­сруе
Кон­та­кти
Теле­фон: 0800 4–5555-00
Еле­ктрон­на пошта: karlsruhe-rastatt@arbeitsagentur.de

 • Що взя­ти з собою?
 • Закор­дон­ний паспорт або посвід­че­н­ня особи
 • Під­твер­дже­н­ня реєстрації
 • Біо­гра­фію

Що Ви отримуєте?

 • Допо­мо­гу та інфор­ма­цію при пошу­ку роботи
 • Заява на допо­мо­гу по без­ро­бі­т­тю I

Поси­ла­н­ня
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/startseite

Якщо Вам потрі­бна допо­мо­га у пошу­ку роботи

У Цен­трі інфор­ма­ції про кар’є­ру в Карл­сруе Ви можете:

 • ство­рю­ва­ти ого­ло­ше­н­ня, роз­дру­ко­ву­ва­ти, копі­ю­ва­ти та ска­ну­ва­ти документи,
 • дізна­ти­ся про робо­ту, навча­н­ня, волон­тер­ські послу­ги або від­кри­т­тя бізнесу,
 • зна­йти події в Карл­сруе та спе­ці­аль­ну літе­ра­ту­ру, які допо­мо­жуть Вам у пошу­ку робо­ти та пода­чі заявки.

Де?
Центр інфор­ма­ції про кар’є­ру BiZ Карл­сруе
Бра­у­ер­штрас­се 10, 76135 Карлсруе

Кон­та­кти
Еле­ктрон­на пошта: karlsruhe-rastatt.biz@arbeitsagentur.de

Поси­ла­н­ня
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/karlsruhe-rastatt/biz-karlsruhe