Реє­стра­ція в меди­чній стра­хо­вій компанії

Кожен пови­нен мати меди­чну стра­хов­ку в Німеч­чи­ні. У Німеч­чи­ні існує бага­то меди­чних стра­хо­вих ком­па­ній. Ви може­те самі вирі­ши­ти, в якій меди­чній стра­хо­вій ком­па­нії зареєструватися.

Пора­да

  • якщо у Вас є робо­та або Ви отри­му­є­те соці­аль­ні випла­ти, Ваш робо­то­да­вець або центр зайня­то­сті також можуть заре­є­стру­ва­ти Вас у меди­чній стра­хо­вій компанії.
  • З пере­лі­ком ком­па­ній, що здій­сню­ють обов’язкове меди­чне стра­ху­ва­н­ня, можна озна­йо­ми­ти­ся тут: www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/
  • Подруж­жя та діти можуть бути застра­хо­ва­ні без­ко­штов­но в одній меди­чній стра­хо­вій компанії.

Ви отри­ма­є­те кар­тку меди­чно­го стра­ху­ва­н­ня (Krankenversichertenkarte), яку необ­хі­дно мати з собою на кожно­му від­ві­ду­ван­ні лікаря.

Кори­сно зна­ти: люди, які є дер­жав­ни­ми слу­жбов­ця­ми, бага­то заро­бля­ють або пра­цю­ють поза­шта­тни­ми пра­ців­ни­ка­ми, можуть запи­са­ти­ся на при­ва­тне меди­чне стра­ху­ва­н­ня в Німеччині.