Кон­суль­ту­ва­н­ня з питань міграції

У пер­ші кіль­ка тижнів і міся­ців у Карл­сруе у Вас, без­сум­нів­но, вини­кне бага­то питань. Спів­ро­бі­тни­ки мігра­цій­ної кон­суль­та­тив­ної слу­жби допо­ма­га­ють вирі­шу­ва­ти про­бле­ми — напри­клад, на такі теми:

  • Вивче­н­ня німе­цької мови (напри­клад, орга­ні­за­ція мов­них та інте­гра­цій­них курсів),
  • Пита­н­ня щодо посвід­ки на проживання,
  • Про­фе­сія та визна­н­ня (напри­клад: визна­н­ня ате­ста­та про закін­че­н­ня шко­ли та навчання/ступеня, пошук роботи),
  • Житло (напри­клад: під­трим­ка та основ­на інфор­ма­ція щодо пошу­ку житла),
  • Здо­ро­в’я (напри­клад: меди­чне обслу­го­ву­ва­н­ня, каса меди­чно­го страхування),
  • Сім’я та діти (напри­клад: пита­н­ня про догляд за дітьми, школу),
  • Шлюб і пар­тнер­ство (напри­клад: під­трим­ка під час вагі­тно­сті, пора­ди щодо сімей­них проблем).

Кон­суль­ту­ва­н­ня з питань міграції

У Карл­сруе є п’ять мігра­цій­них кон­суль­та­цій­них цен­трів для доро­слих іммі­гран­тів (MBE) і моло­ді­жна мігра­цій­на слу­жба (JMD) для моло­дих людей у віці від 12 до 27. Кон­суль­та­ція безкоштовна.

Ми пере­ра­ху­ва­ли інші кон­суль­та­цій­ні послу­ги від неза­ле­жних орга­ні­за­цій у Карл­сруе тут: 

https://www.karlsruhe.de/bildung-soziales/psychologische-soziale-beratung/beratungsstellen-fuer-migrantinnen-migranten

Пер­вин­ні мігра­цій­ні кон­суль­та­цій­ні цен­три для доро­слих іммі­гран­тів (MBE)

Місто Карл­сруе: цен­траль­на кон­суль­та­ція в Управ­лін­ні з питань інте­гра­ції (Büro für Integration, Bfl)

Ви може­те звер­ну­ти­ся до цен­траль­ної рефе­раль­ної кон­суль­та­цій­ної слу­жби в Офі­сі з питань інтеграції:

  • якщо Вам потрі­бна пора­да чи інфор­ма­ція про мов­ні та інте­гра­цій­ні курси,
  • хоче­те дізна­ти­ся, до яких кон­суль­та­цій­них цен­трів Ви може­те звер­ну­ти­ся в Карлсруе,
  • потрі­бна загаль­на консультація.