Від­би­ток

Інфор­ма­ція: ця сто­рін­ка є пере­кла­дом «Impressum» і має дого­вір­ну вар­тість лише в ори­гі­наль­ній вер­сії, тоб­то німе­цькою мовою.

Інфор­ма­ція згі­дно з розд. 5 Німе­цький закон про теле­ме­діа (TMG)

ibz Karlsruhe eV
Кай­зе­рал­ле, 12 д
76133 Карл­сруе

Пред­став­ле­ний:
Бар­ба­ра Менерт

Кон­та­кти

Теле­фон: +49 721 89333710
Теле­факс: +49 721 89333719
Еле­ктрон­на пошта: info@ibz-karlsruhe.de

Осо­ба, від­по­від­аль­на за редакцію

Єва Гір­кен
Кай­зе­рал­ле, 12 д
76133 Карл­сруе

Макет

Макет: Штеф­фен Вайс
Ілю­стра­ції: Андре Рьослер

вирі­ше­н­ня спо­рів ЄС

Євро­пей­ська комі­сія надає пла­тфор­му для онлайн-вирі­ше­н­ня спо­рів (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Нашу адре­су еле­ктрон­ної пошти можна зна­йти вище в спо­ві­щен­ні на сайті.

Роз­гляд спо­ру в арбі­тра­жній раді споживачів

Ми не бажа­є­мо або не зобов’язані бра­ти участь у роз­гля­ді спо­рів у арбі­тра­жній раді споживачів.

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.