رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

موضوع روز برای کارگران ماهر از خارج از کشور با تطبیق شغل

Wednesday, 29 June 2022
16:00-18:00

اطلاعات، مشاوره، بهترین تمرین، بحث. موضوع روز نمایشگاه کارگران ماهر، همه چیز در مورد موضوع کارگران ماهر از خارج از کشور است. این رویداد یک رویداد بحث آزاد بدون برنامه سخنرانی ثابت است. تمرکز بر بحث های شخصی با کارشناسان و به اشتراک گذاری تجربیات با شرکت های دیگر است.
اطلاعات دقیق و ثبت نام اینجا

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.