دوره های زبان آلمانی مرتبط با شغل

امکان شرکت در دوره زبان مرتبط با شغل پس از دوره ادغام وجود دارد. دوره های زبان مرتبط با شغل اغلب شانس افراد را در بازار کار  بهبود می بخشد. این دوره ها مهارت های زبان  آلمانی را تا سطح C1 آموزش می دهند.

مراجعه کنندگان مرکز کار و آژانس کاریابی باید با مسـؤل مربوطه خود تماس بگیرند. سایرین (از جمله کارمندان و کارآموزان) می توانند به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) مراجعه کنند.

اطلاعات دوره های زبان مرتبط با شغل:

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)

درخواست حق مشارکت برای کارمندان

درخواست حق شرکت برای کارآموزان

پیشنهادات دوره فعلی برای دوره های زبان مرتبط با شغل در کارلسروهه:

آژانس استخدام فدرال

اشپراخ اکادمی

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.