درخواست مسکن اجتماعی(دولتی)

افراد با درآمد پایین در آلمان می توانند این خانه های اجتماعی ذکرشده را اجاره بکنند. برای اجاره مسکن اجتماعی، داشتن گواهی صلاحیت برای مسکن نیاز است.

نوبت دهی از طریق تماس تلفنی
شماره تماس: 07211336427

کجا؟
اداره املاک Liegenschaftsamt
Lammstraße 7a، Rathauspassage
76133 Karlsruhe


چه چیزهایی را با خود به همراه داشته باشید؟

  • گذرنامه یا کارت شناسایی
  • اجازه اقامت برای مهاجران جدید که شهروند یک کشورغیراز اتحادیه اروپا هستند
  • گواهی یا مدرکی مبنی بر داشتن درآمد (به عنوان مثال در مورد حقوق یا مزایای اجتماعی)
  • قرارداد اجاره فعلی

چه چیزی دریافت می کنید؟

  • گواهی صلاحیت برای مسکن (لطفاً آن را نگه دارید)