پیشنهادات دیگر برای یادگیری آلمانی در کارلزروهه

علاوه بر دوره های ادغام، راه های بسیار دیگری برای یادگیری آلمانی در کارلزروهه وجود دارد. برای مثال می توانید:

در اینجا می توانید گزینه های دیگری برای یادگیری آلمانی در کارلزروهه بیابید