Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Ярма­рок тре­нін­гів — роз­по­чніть свою кар’єру

Saturday, 20 January 2024
10:00 - 15:30

Ярма­рок тре­нін­гів — роз­по­чніть свою кар’єру

Вистав­ка про­фе­сій­ної осві­ти “Einstieg Beruf” є най­біль­шою регіо­наль­ною вистав­кою про­фе­сій­ної осві­ти і щоро­ку при­ва­блює тися­чі сту­ден­тів, моло­дих людей та їхніх батьків до вистав­ко­во­го цен­тру Карл­сруе. Ком­па­нії, шко­ли, уні­вер­си­те­ти та навчаль­ні закла­ди Техно­ло­гі­чно­го регіо­ну Карл­сруе пред­став­ля­ють понад 200 про­фе­сій та навчаль­них про­грам з усіх галу­зей. На дода­ток до широ­ко­го спе­ктру про­по­зи­цій від уча­сни­ків вистав­ки, від­ві­ду­ва­чі також можуть ско­ри­ста­ти­ся пере­вір­кою пор­тфо­ліо заявок та ціка­ви­ми пре­зен­та­ці­я­ми для всіх цільо­вих груп.

- Швид­кі поба­че­н­ня на від­кри­ті навчаль­ні вакан­сії 2023 з 12 до 14 години
— Пере­вір­ка пор­тфо­ліо заявок
— Вхід для від­ві­ду­ва­чів безкоштовний
— Без­ко­штов­ний авто­бус від голов­но­го вок­за­лу до вистав­ко­во­го центру

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор