Пропозиції

Пропозиції

Силь­ні разом — Ріше­н­ня для осо­би­стих та про­фе­сій­них проблем

Силь­ні разом — Ріше­н­ня для осо­би­стих та про­фе­сій­них проблем

Ми про­по­ну­є­мо вам ком­пле­ксну під­трим­ку для всіх чле­нів сім’ї як інтер­фейс між цен­тром зайня­то­сті та слу­жба­ми у спра­вах дітей.
Ми пра­цю­є­мо з вами, щоб зна­йти ріше­н­ня осо­би­стих і про­фе­сій­них проблем.

Ви отри­ма­є­те під­трим­ку з

  • осо­би­сті та сімей­ні труднощі
  • осві­тній роз­ви­ток ваших дітей
  • роз­роб­ка кон­кре­тних кар’єр­них пер­спе­ктив для повер­не­н­ня на ринок праці

Про­по­зи­ція вклю­чає для вас

Інди­ві­ду­аль­ний коучинг:

  • нада­н­ня щоден­ної підтримки
  • ство­ре­н­ня умов для адре­сної під­трим­ки дітей
  • ство­ре­н­ня кар’єр­них перспектив

Регу­ляр­ні коу­чин­го­ві сесії про­во­дя­ться за осо­би­стою домовленістю.

Про­по­зи­ція спря­мо­ва­на на

Сім’ї з Карл­сруе, які мають пра­во на допо­мо­гу гро­ма­дя­нам і мають при­найм­ні одну непов­но­лі­тню дитину.
BeJuga під­три­му­є­ться Міні­стер­ством еко­но­мі­ки, пра­ці та тури­зму за кошти зем­лі Баден-Вюртемберг.

Дата
Можли­вий постій­ний вхід

Цільова група: сім'ї, батьківи
Ця подія є безкоштовною

Організатор