Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Семі­нар про систе­му соці­аль­но­го забез­пе­че­н­ня в Німеччині

Tuesday, 25 October 2022
14:00 - 15.30

Як пра­цює систе­ма соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня в Німеч­чи­ні? Соці­аль­не стра­ху­ва­н­ня – одна з пер­ших адмі­ні­стра­тив­них тем, з якою ви зіткне­те­ся, коли живе­те, пра­цю­є­те чи навча­є­те­ся в Німеччині.

Ми хоті­ли б запро­си­ти вас на наш онлайн-семі­нар про систе­му соці­аль­но­го забез­пе­че­н­ня в Німеч­чи­ні та різні ком­па­нії меди­чно­го стра­ху­ва­н­ня в техно­ло­гі­чно­му регіо­ні Карлсруе.

Цей онлайн-захід від­бу­ва­є­ться англій­ською мовою у спів­пра­ці з меди­чною стра­хо­вою ком­па­ні­єю BARMER.

Інстру­мент: через Zoom
Цільо­ва гру­па: між­на­ро­дні про­фе­сіо­на­ли, сту­ден­ти та учні

Чека­є­мо на вашу участь!
Будь ласка, заре­є­струй­те­ся за посиланням:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kdeygrj8rGtBuN_mOXDOUfhdhKFCJRaOt

Цільова група: (Міжнародні професіонали, студенти та учні)
Ця подія є безкоштовною
Petra Bender
Ця подія проходить онлайн

Організатор