Події

Події

Роуд-шоу ква­лі­фі­ко­ва­них робітників

Ви шука­є­те роботу?

З 20 по 30 черв­ня 2022 року наш мобіль­ний теле­фон Skilled Workers у доро­зі для вас

Skilled Workers Mobile Карл­сруе IHK від­прав­ля­є­ться в тур разом з Агент­ством зайня­то­сті та інши­ми регіо­наль­ни­ми пар­тне­ра­ми, таки­ми як Welcome Center TRK і IHK Education Center.

При­ходь­те на один із тема­ти­чних днів у Карл­сруе та Раштатт, де прой­дуть під­бо­ри вакан­сій. У ці дні ком­па­нії регіо­ну будуть досту­пні для спів­бе­сі­ди. Як заяв­ник, ви може­те про­сто при­йти і отри­ма­ти пер­ше вра­же­н­ня про заре­є­стро­ва­ні (навчаль­ні) ком­па­нії перед пода­н­ням можли­вої заяв­ки. Чи під­хо­дить хімія? Чи від­по­від­ає ком­па­нія вашим очікуванням?

На сай­ті www.karlsruhe.ihk.de/roadshow ви може­те поба­чи­ти ком­па­нії, які вже заре­є­стру­ва­ли­ся на від­по­від­ний день.

Для отри­ма­н­ня дода­тко­вої інфор­ма­ції про тема­ти­чні дні: hier

Крім того, 22.06.2022 ми буде­мо актив­ні в EDEKA Südwest Fleisch GmbH в Райн­штет­те­ні з Fachkräfte-Mobil. Südwestfleisch

Ско­ри­стай­те­ся можли­ві­стю пошу­ку робо­ти і тут. Охо­чі можуть при­йти з 14 до 17 години.

Адре­са: Messering 2, 76287 Rheinstetten

Тут ви може­те пере­гля­ну­ти про­фі­лі вакан­сій та діяль­но­сті, які ви шука­є­те, вклю­ча­ю­чи техні­ка з меха­тро­ні­ки, техні­ка з еле­ктро­ні­ки, водія, дис­пе­тче­ра авто­пар­ку, роз­ро­бни­ка про­ду­ктів: hier

Якщо у вас вини­кли запи­та­н­ня, не сором­те­ся звер­та­ти­ся до нас.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
TechnologieRegion Karlsruhe GmbH
Emmy-Noether-Straße 11, 76131 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.