Події

Події

Між­на­ро­дні дні в KIT

22 і 23 черв­ня – Між­на­ро­дні дні на KIT від­бу­де­ться під рубри­кою «Свя­тку­ва­н­ня між­куль­тур­но­го роз­ма­ї­т­тя», на яку ми вас щиро запро­шу­є­мо. Різно­ма­ні­тні про­гра­ма вклю­чає семі­на­ри, лекції, наго­ро­ди, вистав­ки та дис­ку­сії на тему між­куль­тур­но­го роз­ма­ї­т­тя в нау­ці, куль­ту­рі та полі­ти­ці. Дізна­йте­ся біль­ше про між­куль­тур­ні іні­ці­а­ти­ви та гру­пи в KIT. Отри­май­те екс­клю­зив­ні зниж­ки на виста­ву в Badisches Staatstheater Karlsruhe. Бага­то інших яскра­вих момен­тів чекає на вас!

Буде­мо дуже раді, якщо Ви зазна­чи­те дату та подію та неза­ба­ром заре­є­стру­є­тесь на нашо­му сай­ті події !

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.