Пропозиції

Пропозиції

Моло­ді кар’єри

Понеділок 11:00 - 13:00
Середа 11:00 - 13:00
Вівторок 14:00 - 17:00
Четвер 14:00 - 17:00
П'ятниця 13:00 - 16:00

Під­трим­ка

Ми про­по­ну­є­мо без­ко­штов­ні уро­ки німе­цької мови (за потре­би також англій­ською) для моло­ді 12–18 років у неве­ли­ких гру­пах у шко­лах та JMD-кім­на­тах. Мета: Роз­ви­ток письмо­вої та усної мов­ної ком­пе­тен­ції як перед­умо­ви для інте­гра­ції, а також усу­не­н­ня інди­ві­ду­аль­них про­га­лин у зна­н­нях, навча­н­ня соці­аль­них та між­куль­тур­них ком­пе­тен­цій, орі­єн­та­ція в ново­му соці­аль­но­му про­сто­рі та під­трим­ка в пла­ну­ван­ні шля­ху осві­ти та навчання.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Elena Reznik
Jugendmigrationsdienst Karlsruhe
Scheffelstraße 11–17, 1st floor, 76135 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.