Пропозиції

Пропозиції

Буди­нок куль­ту­ри Міка­до Є.В

Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри, гро­ма­дян­ської актив­но­сті та осо­би­стої іні­ці­а­ти­ви, а також ство­ре­н­ня місця для спілкування

Метою асо­ці­а­ції є, серед іншо­го, попу­ля­ри­за­ція мисте­цтва та культури.
Ціля­ми асо­ці­а­ції є:
Про­па­гу­ва­н­ня куль­ту­ри та пра­ці району
Змі­цне­н­ня від­да­но­сті та ініціативи
Про­па­гу­ва­н­ня культури
Вне­сок у між­на­ро­дне взаєморозуміння
Про­па­гу­ва­н­ня вла­сної творчості
Залу­че­н­ня мало­за­без­пе­че­них людей
Про­по­зи­ції суспіль­но-полі­ти­чної освіти
Робо­та з дітьми та молоддю
Куль­тур­ха­ус як місце спілкування

Робо­чий час:

вів­то­рок 16.00 — 18.00

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Kulturhaus Mikado
Kulturhaus Mikado e.V.
Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.