پیشنهادات

پیشنهادات

vhs — Volkshochschule

vhs ارائه می دهد:

دوره های زبان
https://www.vhs-karlsruhe.de/programm‑1/deutsch/deutsch-als-fremdsprache.508

دوره های ادغام
https://www.vhs-karlsruhe.de/programm‑1/deutsch/integration-bamf.514

دوره های زبان مرتبط با شغل

https://www.vhs-karlsruhe.de/programm‑1/deutsch/deufoev-deutsch-fuer-den-beruf.519

ارزیابی شخصی و مشاوره هر هفته ارائه می شود

https://vhs-karlsruhe.de/einstufung

گروه هدف:
این رویداد رایگان نیست

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.