پیشنهادات

پیشنهادات

مجموعه مترجمان

برای مهاجران

پروژه استخر مترجمان شهر کارلسروهه در مارس 2015 آغاز شد و توسط اداره ادغام شهر (Büro für Integration) تامین مالی می شود.
از طریق استخدام مترجمان داوطلبانه، به افرادی که سابقه مهاجرت دارند، خدمات رایگان ارائه می شود تا ضمن برقراری ارتباط با مؤسسات آموزشی، بر موانع زبانی احتمالی غلبه کنند.
هدف این پروژه ایجاد فرصت های برابر و آموزش برای افراد دارای سابقه مهاجرت است.

 

بروشور برای دانلود

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.