رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

روز اطلاعات خانواده — اطلاعات و مشاوره

Wednesday, 28 June 2023
09:30 - 13:00

روز اطلاعات خانواده

اطلاعات و مشاوره در مورد آینده شغلی، کمک های مالی و خدمات پشتیبانی منطقه ای

دریافت اطلاعات در مورد:
o گزینه های مراقبت از کودک
o کارت کودکان کارلسروهه
o فعالیت های تفریحی برای کودکان
o بهداشت و آموزش
o حمایت مالی
o کمک هزینه والدین
o امکانات حمایتی و پیشنهادات امدادی برای مراقبت از اعضای خانواده

دانلود بروشور

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Patricia Montbrun
BerufsInformationsZentrum (Rundbau) der Agentur für Arbeit
Brauerstr. 10, 76135 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.