پیشنهادات

پیشنهادات

دستور کار لوکاله 21

متعهد به پایداری بیشتر در کارلسروهه

تعهد به کارلسروهه پایدار و آینده نگر و همچنین به توسعه پایدار در سراسر جهان در کارلسروهه — هم در بین شهروندان و هم از طرف مدیریت شهری — بسیار عالی است. تحت چتر دستور کار محلی 21، گروه های کاری، ابتکارات، انجمن ها و افراد خصوصی متعددی به 17 هدف دستور کار 2030 سازمان ملل متعهد هستند و در موضوعاتی مانند حفاظت از آب و هوا، یک جهان، مصرف پایدار و تحرک مشارکت دارند. برنامه وب “دستور کار 2030 — پایداری در کارلسروهه” ( https://geoportal.karlsruhe.de/agenda2030/ ) یک نمای اولیه از چشم انداز متنوع بازیگران و همچنین فرصت های خرید پایدار در کارلسروهه ارائه می دهد. دفتر دستور کار شهر کارلسروهه از شهروندان در اجرای پروژه های خود و در روابط عمومی حمایت می کند. همچنین پروژه های خود را اجرا می کند و همیشه از شنیدن نظرات شما و دریافت ایده های جدید خوشحال می شود.

 

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.