پیشنهادات
پیشنهادات

خانه فرهنگ Mikado eV

ترویج فرهنگ، مشارکت مدنی و ابتکار شخصی و ایجاد مکانی برای ارتباط

هدف انجمن از جمله ترویج هنر و فرهنگ است.
اهداف انجمن عبارتند از:
ترویج فرهنگ و کار منطقه
تقویت تعهد و ابتکار عمل
ترویج فرهنگ
کمک به درک بین المللی
ارتقای خلاقیت خود
مشارکت افراد محروم
پیشنهادات آموزش سیاسی-اجتماعی
با کودکان و جوانان کار کنید
فرهنگسرا به عنوان یک مکان ارتباطی

ساعات اداری:

سه شنبه 16:00 الی 18:00

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.