اهدا کنید

اگر با کمک مالی از کار ما حمایت کنید بسیار خرسندیم. تا 200 یورو، کوپن انتقال به عنوان رسید توسط اداره مالیات شناسایی می شود. فراتر از آن، اگر آدرس خود را در حواله ذکر کنید، با کمال میل برای شما رسید کمک مالی ارسال می کنیم.

اسپارکاسه کارلسروهه
IBAN: DE54 6605 0101 0010 0940 84
BIC: KARSDE66XXX
Kennwort AniKA