Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

3‑й Форум «Афри­ка через кор­до­ни» 2022

Friday, 14 October 2022
17:00 - 21:30

3‑й форум «Афри­ка, Баден-Вюр­тем­берг, Карлсруе:

Афри­ка через кор­до­ни 2022

в рам­ках «Афри­ка в полі зору
Тема: Між­на­ро­дне пар­тнер­ство та екс­пер­ти­за діаспори

Форум «Афри­ка через кор­до­ни 2022» втре­тє про­по­нує в Карл­сруе пла­тфор­му для обмі­ну між акто­ра­ми* з полі­ти­ки, бізне­су та гро­ма­дян­сько­го суспіль­ства. За допо­мо­гою ком­пе­тен­ції людей з діа­спо­ри, неуря­до­вих орга­ні­за­цій та бізне­су будуть ство­ре­ні нові фор­ми успі­шної спів­пра­ці між Афри­кою, Баден-Вюр­тем­бер­гом, Карл­сруе та околицями.

У лекці­ях та дис­ку­сі­ях роз­гля­да­ти­му­ться теми між­на­ро­дно­го пар­тнер­ства та екс­пер­ти­зи діа­спо­ри у сфе­рі роз­ви­тку спів­пра­ці. Заці­кав­ле­ні сто­ро­ни з діа­спо­ри, гро­мад­ських орга­ні­за­цій, полі­ти­ки, еко­но­мі­ки, нау­ки та гро­ма­дян­сько­го суспіль­ства обмі­ня­ю­ться думками.

Чека­є­мо на вашу реє­стра­цію та участь.

Ваша реє­стра­ція з темою: “Афри­ка” за адре­сою: info@simama-stehauf.de
або «Africa digital» для цифро­вої участі

заван­та­жи­ти листів­ку

ого­ло­ше­н­ня про заван­та­же­н­ня

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Sylvia Ciro Holzhäuer-Ruprecht
Albert-Schweitzer-Saal
Reinhold-Frank-Str, 48 a, 76133 Karlsruhe

Організатор