Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Неділь­на кав’яр­ня: при­хиль­ність до прав люди­ни у 21 столітті

Sunday, 19 November 2023
11:00

Неділь­на кав’яр­ня: при­хиль­ність до прав люди­ни у 21 столітті

Лекція Кетрін Р. Дево

Понад 60 років Amnesty International пра­цює над захи­стом прав люди­ни та їхніх захи­сни­ків у всьо­му сві­ті. Бага­то гро­ма­дян зна­ють річний звіт, інфор­ма­цій­ні стен­ди, а також пети­ції “Амні­стії” — але з рока­ми робо­та орга­ні­за­ції силь­но змі­ни­ла­ся, і соці­аль­ні мере­жі роблять зна­чний вне­сок у це.
Чи то вій­на в Укра­ї­ні, чи то жор­сто­ко при­ду­ше­ні демон­стра­ції в Іра­ні, чи то пере­слі­ду­ва­н­ня проф­спіл­ко­вих акти­ві­стів у Мекси­ці — гідність і пра­ва людей зав­жди сто­ять на захисті.
Кетрін Р. Дево, регіо­наль­ний пред­став­ник Amnesty International Nordbaden, роз­по­від­ає про при­хиль­ність до прав люди­ни в Карл­сруе, в Німеч­чи­ні та в усьо­му сві­ті, вико­ри­сто­ву­ю­чи числен­ні приклади.

Вхід: 10:30.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор