Пропозиції

Пропозиції

Бізнес-лабо­ра­то­рія від SINGA

Business Lab від SINGA – це п’ятимісячна про­гра­ма під­при­єм­ни­цтва, ство­ре­на для нова­чків і з ними. Понад 70 людей із між­на­ро­дним досві­дом уже отри­ма­ли під­трим­ку у ство­рен­ні інно­ва­цій­но­го та стій­ко­го бізне­су через семі­на­ри, коу­чинг та настав­ни­цтво. Це дає змо­гу спіл­ку­ва­ти­ся з місце­ви­ми суб’єктами для про­су­ва­н­ня соці­аль­но­го, стій­ко­го суспіль­ства. Біль­ше інфор­ма­ції на www.singabusinesslab.de

Цільова група:
Ця подія не є безкоштовною
Das Business Lab by SINGA
Oranienstraße 183 10999 Berlin / Franziskaweg 25 70599 Stuttgart,

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.