Пропозиції

Пропозиції

Бізнес-лабо­ра­то­рія від SINGA

Ви хоче­те роз­по­ча­ти свій бізнес у Німеч­чи­ні або ста­ти самозайнятим?
Бізнес-лабо­ра­то­рія під­три­мує вас.

Business Lab від SINGA — це 5‑місячна онлайн-про­гра­ма з під­при­єм­ни­цтва для поча­тків­ців та разом з ними.
Почи­на­ю­чи з 2018 року, понад 80 осіб з між­на­ро­дною істо­рі­єю отри­ма­ли під­трим­ку у запу­ску інно­ва­цій­но­го та ста­ло­го бізне­су за допо­мо­гою вор­кшо­пів, коу­чин­гу та менторства.
Спіл­ку­ю­чись з місце­ви­ми мен­то­ра­ми та екс­пер­та­ми з нашої мере­жі, ви роз­ви­не­те свою бізнес-ідею та отри­ма­є­те необ­хі­дні зна­н­ня для веде­н­ня бізне­су в Німеччині.

Біль­ше інфор­ма­ції про про­цес пода­н­ня заяв­ки та про­гра­му можна зна­йти на нашо­му сай­ті: www.singabusinesslab.de

Цільо­ва гру­па: Люди, які нещо­дав­но при­їха­ли до Німеч­чи­ни / визна­ні біжен­ці / всі, хто заці­кав­ле­ний у засну­ван­ні ком­па­нії з мігра­цій­ним бекграундом

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Juliette Gainon
Business Lab by SINGA (Impact Hub Karlsruhe)
Kaiserstrasse 41, 76131 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.