پیشنهادات

پیشنهادات

eduGLOBAL — Institut für Sprache und Bildung

EduGLOBAL ارائه می دهد:

دوره های زبان

https://eduglobal.de/deutsch-lernen/

دوره های ادغام

https://eduglobal.de/deutsch-lernen/integrationskurse/

دوره های زبان مرتبط با شغل

https://eduglobal.de/deutsch-lernen/deufoev-berufsbezogene-sprachkurse/

دوره های توجیهی

https://eduglobal.de/deutsch-lernen/orientierungskurse/

گروه هدف:
این رویداد رایگان نیست
Institut für Sprache und Bildung
Erbprinzenstr. 27 und 34, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.