پیشنهادات

پیشنهادات

کمک به اوکراینی ها

کمک به اوکراینی ها

اجازه اقامت برای پناهندگان در اینجا

لینک مراکز مشاوره در اینجا

لینک های بیشتر :
اوکراینی ها در کارلسروهه — DUV eV

کمک به پناهندگان Karlsruhe eV

وزارت دادگستری و مهاجرت BW

شورای پناهندگان BW

شهر پیشنهادات کمک از طرف جمعیت ukrainehilfe@karlsruhe.de را هماهنگ می کند

خط کمک برای اوکراینی های شهر کارلسروهه تلفن: 0721 133 333

گروه هدف: (اوکراینی ها)
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.