پیشنهادات
پیشنهادات

کمیته ادغام کارلسروهه

کمیته ادغام شهر کارلسروهه

برای کارلسروهه به عنوان یک شهر مدرن و جهانی، مهاجرت از زمان تأسیس شهر نقش مهمی ایفا کرده است.
افرادی با تجربیات و تأثیرات متنوع (مهاجرت) از پیشینه های فرهنگی، مذهبی و سایر زمینه های اجتماعی، کارلسروهه را خانه خود می نامند و هر روز جامعه شهر را غنی می کنند.

کمیته ادغام کارلسروهه برای تضمین فرصت های برابر برای همه ساکنان کارلسروهه و حمایت از منافع مهاجران وجود دارد.

وظیفه کمیته ادغام مشاوره به شورای شهرداری در مورد مسائل سیاست ادغام و به عنوان یک نهاد نمایندگی، ترویج مشارکت برابر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان کارلسروهه با و بدون سابقه مهاجرت است.


حوزه های موضوعی

1. زبان و آموزش

نومی آرنت
ایمیل: noomi.arndt@yahoo.de

احمد هاورنا
ایمیل: ahmad.hawarnah@gmail.com

2. یکپارچگی حقوقی و اقتصادی

هلن خوئن بلاسی
ایمیل: lekhube@gmail.com

جاستین شرام
ایمیل: justin@thejusticeproject.net

3. گفتگوی فرهنگی و بین مذهبی

ناجوا بنزارتی
ایمیل: najoua.benzarti@hotmail.de

میرجا کن تدران
ایمیل: mirja.kon-thederan@web.de

4. باز بودن بین فرهنگی و مسکن

دکتر تاسی جیانیکوپولوس
ایمیل : toni80@sonnenkinder.org

مایکل پوسترت
ایمیل: michael.postert@sw-ka.de

5. بهداشت، سالمندان، ورزش

ویلی هارتمن
ایمیل: hartmannsemail@gmail.com

بدری محمد دااهر
ایمیل: daahir111@hotmail.com

دوره نمایندگی 2020 تا 2024


جلسات آینده را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:
تقویم جلسات شهر کارلسروهه

ساعت مشاوره با تعیین وقت قبلی

 

گروه هدف: همه
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.