پیشنهادات

پیشنهادات

اداره منطقه کارلسروهه

سه شنبه 8:00 - 12:00
چهارشنبه 8:00 - 12:00
جمعه 8:00 - 12:00
سه شنبه 14:00 - 17:00

کار مهاجرت و ادغام در ناحیه کارلسروهه

ناحیه کارلسروهه در زمینه های زیر کمک و حمایت می کند: — انتقال از مدرسه به محل کار
— مدارس تحت حمایت منطقه کارلسروهه — حمل و نقل مدرسه
— کار مهاجرت و ادغام
— مرکز رسانه منطقه
— پناهندگان در منطقه کارلسروهه

گروه هدف: همه
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.