استقبال از شهردار

شهردار کارلسروهه دکتر فرانک منتروپ به شما به عنوان شهروندان جدید کارلسروهه خوش آمد می گوید و پلت فرم تبادل اتحاد AniKA — Ankommen در کارلسروهه را برای شروع جدید در شهر توصیه می کند.

به کارلسروهه خوش آمدید