Події

Події

Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Онлайн-захід “Визна­н­ня іно­зем­них ква­лі­фі­ка­цій” для укра­їн­ських біженців

Thursday, 25 May 2023
16:00 - 17:30

Онлайн-інфор­ма­цій­ний захід “Визна­н­ня іно­зем­них ква­лі­фі­ка­цій” для укра­їн­ських біжен­ців в адмі­ні­стра­тив­но­му окру­зі Карлсруе

Кон­суль­та­цій­ний центр з питань визна­н­ня іно­зем­них про­фе­сій­них ква­лі­фі­ка­цій у Ман­гей­мі про­по­нує інфор­ма­цій­ний захід на тему “Визна­н­ня іно­зем­них дипло­мів”. Ми хоті­ли б поін­фор­му­ва­ти вас про те, як люди з іно­зем­ни­ми дипло­ма­ми можуть пра­цю­ва­ти за фахом у Німеч­чи­ні та як ми під­три­му­є­мо про­цес визнання.
Ми під­три­му­є­мо про­цес визна­н­ня. Ви отри­ма­є­те загаль­не уяв­ле­н­ня про те, як від­бу­ва­є­ться про­це­ду­ра визна­н­ня (заяв­ка, три­ва­лість, вар­тість тощо) та які доку­мен­ти пода­ю­ться до від­по­від­них органів.

Мова: Російська
Поси­ла­н­ня для вхо­ду через Microsoft Teams: https://t1p.de/2ycx1
Якщо ви бере­те участь через смар­тфон, будь ласка, заван­таж­те без­ко­штов­ний дода­ток Teams заздалегідь.

заван­та­жи­ти інфор­ма­цій­ний лист

Цільова група: (Українські біженці в Карлсруе)
Ця подія є безкоштовною
Hüseyin Ertunc
Ця подія проходить онлайн
URL: https://t1p.de/2ycx1

Організатор