پیشنهادات
پیشنهادات

LGBTTIQ* در کارلسروهه — پیشنهادات اوقات فراغت

LGBTTIQ* در کارلسروهه — پیشنهادات اوقات فراغت

  • “LaVie” — مرکز جوانان عجیب و غریب: https://stja.de/lavie/
  • “SCHWUNG” — سازمان چتری که فضا و زیرساخت را برای گروه ها فراهم می کند: https://www.schwung-karlsruhe.de/
  • فهرست سازمان‌ها و رویدادهای دگرباش در کارلسروهه و اطراف آن: https://queerka.de/
  • “Transtalk” یک جلسه فرامنطقه ای تراجنسیتی در کارلسروهه برای تلویزیون، تی اس، درگ، سی دی، شرکا و دوستان آنهاست: http://www.transtalk.info/
گروه هدف: (LGBTTIQ)
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.