پیشنهادات

پیشنهادات

حمایت از مهاجران در موضوع آموزش

پنج شنبه
13:00 الی 16:00 فقط پس از تعیین وقت قبلی

حمایت از مهاجران در موضوع آموزش — PIAzA

در این پروژه ، از مهاجران در جستجوی تحصیل، نوشتن مدارک درخواست و آماده شدن برای مصاحبه شغلی حمایت می شود. به شرکت ها و کارآموزان می توان تا شش ماه در طول دوره آموزشی خود مشاوره داد.

 

 

گروه هدف: (مهاجران)
این رویداد رایگان است
Alisia Gille
ibz, 2.OG rechts
Daimlerstr. 8, 76185 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.