رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

آفریقا در کانون توجه: اتحادیه AfriKA ارائه می دهد: نیجر

Friday, 30 September 2022
19:00

تمرکز بر آفریقا:
در این سری از رویدادها، مردم کشورهای مختلف آفریقا در مورد کشورهای مبدا خود صحبت می کنند. این رویداد کشور نیجر را ارائه می دهد. این سخنرانی بینشی از تاریخ، سیاست و فرهنگ می دهد.

سخنران: Dipl. اینگ. مامان لمینو عثمان دوودا;
کنسول افتخاری جمهوری نیجر در آلمان

ورودی ساعت 18:45، شروع ساعت 19

گروه هدف:
این رویداد رایگان است
Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe e.V.
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.