رویدادها

رویدادها

برخی از نمونه های این رویداد به پایان رسیده است (1/1)

نژادپرستی علیه سینتی و روما

Thursday, 22 September 2022
17:00-20:30

در 22 سپتامبر، موضوع مهم “نژادپرستی علیه سینتی و روما” از دیدگاه های مختلف برجسته می شود.
نژادپرستی علیه سینتی ها و روماها برای قرن ها وجود داشته است و تاریخ همچنان تاثیر خود را دارد. به خصوص در ارتباط با پناهندگان از اوکراین دوباره مشخص شد که چگونه با (پناهندگان) متفاوت رفتار می شود. به پناهندگان روما اغلب فرصت های حفاظتی یکسانی ارائه نمی شود.
این موضوع توسط Anita Awosusi و Gianni Jovanovic ارائه شده است.

Anmeldung bitte an: l.juergens@stja.de

برای جزئیات بیشتر روی hier کلیک کنید

 

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.