پیشنهادات
پیشنهادات

فرهنگ کوچه

دوشنبه 11:00 - 15:00
سه شنبه 11:00 - 15:00
چهارشنبه 11:00 - 15:00
پنج شنبه 11:00 - 15:00
جمعه 11:00 - 15:00

Kulturküche — در طناب قدیمی

مکانی برای ضیافت
مکانی برای شکل دادن به آینده
مکانی برای پروژه های غیر معمول
یه جای دلنشین
مکانی برای همه
مکانی برای شما

گروه هدف:
این رویداد رایگان است

برگزار کننده

این یک ترجمه خودکار است. در صورت یافتن عبارت نادرست یا نامناسب عذرخواهی می کنیم.