Пропозиції

Пропозиції

Welcome2Work

Пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців, які шука­ють робо­ту, та роботодавців

Welcome2Work – це пла­тфор­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня, яка об’єднує біжен­ців і компанії:
«Ми хоче­мо спро­сти­ти пошук робо­ти біжен­цям, а також запро­по­ну­ва­ти ком­па­ні­ям доступ до рані­ше непо­мі­че­но­го резер­ву ква­лі­фі­ко­ва­но­го персоналу.
Ми пере­ко­на­ні, що Welcome2Work може ство­ри­ти осно­ву для ста­лої інте­гра­ції біжен­ців у Німеччині.

Робо­та робить різницю

Де б ми були без робо­ти? Без можли­во­сті надій­но­го дохо­ду, щоб про­го­ду­ва­ти нашу сім’ю та інве­сту­ва­ти в пер­спе­ктив­не май­бу­тнє? Без­пе­чна робо­та дає нам неза­ле­жність, само­оцін­ку та шанс змі­ни­ти наше жит­тя. Кожен пови­нен мати можли­вість ско­ри­ста­ти­ся цією можли­ві­стю. Біжен­ці мають можли­вість ство­ри­ти про­філь пре­тен­ден­та на нашо­му веб-сай­ті або пода­ти заяв­ку на робо­ту за вла­сною іні­ці­а­ти­вою. Крім того, ми хоче­мо під­го­ту­ва­ти кан­ди­да­тів, які під­хо­дять до сфе­ри пра­ці, за допо­мо­гою місце­вих семі­на­рів та інформації.

Ком­па­нії виграють

Бага­то під­при­ємств і ком­па­ній мають про­бле­ми з пошу­ком від­по­від­них ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків і стажерів.
У цьо­му від­но­шен­ні біжен­ці є не лише куль­тур­ним зба­га­че­н­ням, а й соці­аль­ним виграшем.
На welcome2work.de ком­па­нії мають можли­вість актив­но шука­ти від­по­від­них кан­ди­да­тів і роз­мі­щу­ва­ти цільо­ві ого­ло­ше­н­ня про робо­ту. Мета поля­гає в тому, щоб регу­ляр­но про­по­ну­ва­ти ком­па­ні­ям від­по­від­них кан­ди­да­тів і нада­ва­ти під­трим­ку під час про­це­су найму».

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
You-Ri Schü
Welcome2work
Kronenstraße 25, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.