Пропозиції

Пропозиції

establi

Цифро­ва пла­тфор­ма для засновників-мігрантів

Establi під­три­мує нових гро­ма­дян та людей з‑за кор­до­ну, які мають тру­дно­щі з німе­цькою мовою, щоб поча­ти вла­сний бізнес у Німеччині.
Ми про­по­ну­є­мо мере­жу одно­дум­ців та екс­пер­тів, яка дає змо­гу людям, заці­кав­ле­ним у засну­ван­ні бізне­су, зна­йти необ­хі­дні кон­та­кти, які будуть сто­я­ти на їхньо­му боці та під­три­му­ва­ти їх у їхніх проектах.
Пла­тфор­ма дода­тко­во веде кори­сту­ва­ча через про­сті й зро­зумі­лі уро­ки (з текс­та­ми, поясню­валь­ни­ми відео та кон­троль­ни­ми спи­ска­ми) крок за кро­ком до їхніх інди­ві­ду­аль­них під­при­єм­ни­цьких цілей.
Спіль­но­та слу­жить перед­усім цифро­вим інтер­фей­сом між заснов­ни­ка­ми-мігран­та­ми, непри­бу­тко­ви­ми орга­ні­за­ці­я­ми та експертами.

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.