Пропозиції
Пропозиції

Під­трим­ка іммі­гран­тів з питань навчання

Четвер
13:00-16:00, тільки за попереднім записом

Під­трим­ка іммі­гран­тів на тему навча­н­ня — PIAzA

В рам­ках цьо­го про­е­кту іммі­гран­там нада­є­ться під­трим­ка в пошу­ку осві­ти, напи­сан­ні доку­мен­тів для всту­пу та під­го­тов­ці до спів­бе­сі­ди на роботу. 

Під час навча­н­ня ком­па­нії та ста­же­ри можуть отри­ма­ти кон­суль­та­ції про­тя­гом шести місяців.

  • Нара­зі бага­то місць для учнів­ства, осо­бли­во у ква­лі­фі­ко­ва­них про­фе­сі­ях, зали­ша­ю­ться неза­пов­не­ни­ми, незва­жа­ю­чи на хоро­ші кар’єр­ні перспективи.
  • Водно­час у Німеч­чи­ні є бага­то моло­дих іммі­гран­тів, які мають висо­ку моти­ва­цію і хоро­ші пер­спе­кти­ви зали­ши­ти­ся в країні.

Моло­ді іммі­гран­ти мають під­ви­ще­ну потре­бу в під­трим­ці та інфор­ма­ції в пошу­ках під­хо­дя­щої про­фе­сії. Їм потрі­бна інфор­ма­ція про німе­цьку систе­му про­фе­сій­ної осві­ти та різно­ма­ні­тність можли­вих про­фе­сій. Потрі­бна під­трим­ка у вибо­рі від­по­від­ної про­фе­сії, пошу­ку місць навча­н­ня, скла­дан­ні заяв та під­го­тов­ці до спів­бе­сі­ди. Ком­па­нія потре­бує допо­мо­ги у вико­нан­ні зако­но­дав­чих вимог до іно­зем­ців та цільо­вої під­трим­ки у разі вини­кне­н­ня тру­дно­щів під час навча­н­ня, напри­клад, у фор­мі допо­мо­ги, пов’я­за­ної з навча­н­ням (AbH).

PIAzA — це “про­ект опі­ки” в рам­ках про­гра­ми“Інте­гра­ція через навча­н­ня — пер­спе­кти­ви для іммі­гран­тів” Міні­стер­ства еко­но­мі­ки, пра­ці та тури­зму зем­лі Баден-Вюр­тем­берг. У рам­ках про­е­кту PIAzA моло­дим іммі­гран­там з усіх про­фе­сій­них шкіл Карл­сруе нада­є­ться під­трим­ка в пошу­ку ста­жу­ва­н­ня або навча­н­ня. Ком­па­нії та слу­ха­чі можуть отри­му­ва­ти кон­суль­та­ції з питань та про­блем про­тя­гом шести міся­ців після поча­тку навчання.

📎Фла­єр

Цільова група: (Молоді іммігранти)
Ця подія є безкоштовною
Alisia Gille
ibz, 2.OG rechts
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.