Пропозиції

Пропозиції

Осві­тні та кон­суль­та­цій­ні послуги

Понеділок
Час за домовленістю
П'ятниця
Час за домовленістю

Для нових мігран­тів: дітей, моло­ді та молоді.

Огляд осві­тніх та кон­суль­та­цій­них послуг для ново­ім­мі­гро­ва­них дітей, під­лі­тків, моло­дих доро­слих та їх батьків.
Послу­ги надає вели­ка кіль­кість різно­ма­ні­тних орга­ні­за­цій, а в деяких випад­ках також і добро­віль­ні ініціативи.
При вибо­рі про­по­зи­цій вра­хо­ву­ва­ли­ся ті, що від­по­від­а­ють хоча б одно­му з насту­пних критеріїв:
— Про­па­ган­да мови: про­по­нує спри­я­н­ня засво­єн­ню мови або вмін­ню вислов­лю­ва­ти­ся німе­цькою мовою.
— Шкіль­на або про­фе­сій­на інте­гра­ція: про­по­зи­ції для під­трим­ки пов­сяк­ден­но­го шкіль­но­го чи про­фе­сій­но­го навча­н­ня або про­су­ва­н­ня успі­шних осві­тніх та про­фе­сій­них шляхів.
— Орі­єн­та­ція: Про­по­зи­ція вра­хо­вує кон­кре­тні про­бле­ми або потре­би людей, які недов­го про­жи­ва­ли в Німеччині.
— Зустріч: про­по­зи­ція спри­яє зустрі­чі та обмі­ну з місце­ви­ми жителями.

Бро­шу­ра Коор­ди­на­ції осві­ти для нових іммі­гран­тів допо­ма­гає у пошу­ку від­по­від­них осві­тніх про­по­зи­цій для моло­дих людей, які нещо­дав­но іммі­гру­ва­ли в Карл­сруе. Це досту­пне в Інтер­не­ті або в дру­ко­ва­но­му вигляді.

Інтер­нет адреса:
https://www.karlsruhe.de/b2/wissenschaft_bildung/bildungsregion/bildungskoordination_neuzu.de

Фла­єр для заван­та­же­н­ня

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною
Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.