Пропозиції
Пропозиції

Лист про захист від калі­цтва жіно­чих ста­те­вих органів

Калі­цтво жіно­чих ста­те­вих орга­нів є зло­чи­ном і сер­йо­зним пору­ше­н­ням прав люди­ни, що має сер­йо­зні фізи­чні та пси­хо­ло­гі­чні наслід­ки для постра­жда­лих дів­чат і жінок на все життя.

Гаран­тій­ний лист Феде­раль­но­го уря­ду надає інфор­ма­цію та під­трим­ку потен­цій­ним жертвам.

Що таке калі­цтво жіно­чих ста­те­вих орга­нів і які ризи­ки воно несе?

При калі­цтві жіно­чих ста­те­вих орга­нів (також відо­мо­му як FGM) зов­ні­шні ста­те­ві орга­ни час­тко­во або пов­ні­стю вида­ля­ю­ться без меди­чних пока­зань. Зазви­чай це роби­ться без ане­сте­зії та в негі­гі­є­ні­чних умо­вах. У най­важ­чій фор­мі вхід у піхву май­же пов­ні­стю заши­тий. Фізи­чні та пси­хо­ло­гі­чні наслід­ки для постра­жда­лих жінок і дів­чат є сер­йо­зни­ми. При про­ве­ден­ні калі­цтва жіно­чих ста­те­вих орга­нів смерть також може наста­ти без­по­се­ре­дньо через надмір­ну втра­ту кро­ві або важ­ку інфе­кцію.

Які пока­ра­н­ня та наслід­ки калі­цтва жіно­чих ста­те­вих органів?

Калі­цтво жіно­чих ста­те­вих орга­нів є зло­чи­ном, за який перед­ба­че­но пока­ра­н­ня у вигля­ді позбав­ле­н­ня волі на строк до 15 років (ста­т­тя 226а Кри­мі­наль­но­го коде­ксу Німеч­чи­ни — StGB). Це також кара­є­ться, якщо воно здій­сню­є­ться за кор­до­ном і вико­на­вець є нім­цем. Калі­цтво ста­те­вих орга­нів за кор­до­ном також кара­є­ться, якщо дів­чи­на або жін­ка, якій про­во­дять калі­цтво, є нім­ке­нею або має місце про­жи­ва­н­ня чи центр жит­тє­ді­яль­но­сті в Німеч­чи­ні. Той, хто сам здій­снює калі­цтво жіно­чих ста­те­вих орга­нів або допо­ма­гає іншій осо­бі зро­би­ти це, може бути при­тя­гну­тий до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті. Батьки можуть бути при­тя­гну­ті до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті, якщо вони не захи­ща­ють сво­їх дочок від каліцтв жіно­чих ста­те­вих орга­нів у Німеч­чи­ні або за кордоном.

Існу­ють також зна­чні наслід­ки поза межа­ми кри­мі­наль­но­го пра­ва. Іно­зем­ним гро­ма­дя­нам, які повер­та­ю­ться до Німеч­чи­ни після про­ве­де­н­ня кале­ча­щих опе­ра­цій на жіно­чих ста­те­вих орга­нах, допо­ма­га­ють іншим роби­ти це або не захи­ща­ють сво­їх доньок, може бути від­мов­ле­но у в’їзді до Німеч­чи­ни або ж тер­мін дії їхньо­го дозво­лу на про­жи­ва­н­ня може закін­чи­ти­ся.

Лист про захист від калі­цтва жіно­чих ста­те­вих органів

Лист про захист від калі­цтва жіно­чих ста­те­вих орга­нів містить інфор­ма­цію про кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за калі­цтво жіно­чих ста­те­вих орга­нів — навіть якщо воно здій­сню­є­ться за кор­до­ном — і про можли­ву втра­ту посвід­ки на про­жи­ва­н­ня. Вона в пер­шу чер­гу при­зна­че­на для захи­сту від калі­цтва жіно­чих ста­те­вих орга­нів у кра­ї­нах похо­дже­н­ня під час від­пу­сток і може бути носі­н­ням у паспорті.
Заван­та­жи­ти лист про захист від калі­цтва жіно­чих ста­те­вих органів

Чи постра­жда­ли ви від кале­ча­щих опе­ра­цій на жіно­чих ста­те­вих орга­нах або хтось із ваших зна­йо­мих потре­бує допо­мо­ги та консультації?

Тоді ви може­те зв’я­за­ти­ся з нами по теле­фо­ну в робо­чий час (з пн по пт з 10.00 до 15.00) або через нашу 
кон­та­ктну форму
.
Для швид­шо­го та кра­що­го зв’яз­ку, будь ласка, вка­жіть свій номер теле­фо­ну (нео­бо­в’яз­ко­во).

Цільова група: всі
Ця подія є безкоштовною

Організатор