Пропозиції
Пропозиції

Куль­ту­ра без кордонів

Теа­траль­ний про­ект для людей з мігра­цій­ним минулим

Інте­гра­цій­ний про­ект BADISCHEN STAATSTHEATER ” Куль­ту­ра без кор­до­нів” (KuG ) набли­жає людей з мігра­цій­ним мину­лим до сві­ту теа­тру та спри­яє кра­щій інте­гра­ції в суспіль­ство через актив­ну куль­тур­ну участь.

Що ж нам робити?
Щомі­ся­ця від­бу­ва­є­ться кіль­ка захо­дів. Запро­ше­н­ня роз­си­ла­ю­ться регу­ляр­но. Уча­сни­ки самі вирі­шу­ють, як часто вони хочуть від­ві­ду­ва­ти заня­т­тя. Можли­ві події включають

  • Май­стер-кла­си з теа­траль­ни­ми педа­го­га­ми, де, напри­клад, гра­ють, тан­цю­ють та імпро­ві­зу­ють у театрі
  • Від­ві­ду­ва­н­ня теа­траль­них репе­ти­цій та вистав
  • Зустрі­чі з митцями
  • Зазир­ну­ти за лаштун­ки під час екс­кур­сій до STAATSTHEATER
  • Зустрі­чі в кафе для зна­йом­ства з нови­ми дру­зя­ми та обмі­ну досвідом

Що таке Buddy Program?
Наші дру­зі — це люди з теа­траль­ним досві­дом, які з раді­стю обмі­ню­ю­ться іде­я­ми з людьми з мігра­цій­ним бекграундом.
Оби­два можуть бага­то чому навчи­ти­ся один від одно­го, від­ві­ду­ю­чи захо­ди разом.

Скіль­ки коштує участь?
На виста­ви діє зни­же­на ціна.
Решта захо­дів є безкоштовними.
Буде­мо раді віта­ти нових учасників!

Заці­кав­ле­ність розпалилася?
Тоді зв’я­жі­ться з Тіною Шюлер за адресою:
kulturohnegrenzen@staatstheater.karlsruhe.de

Шука­є­мо пар­тне­рів для тандему


Ми шука­є­мо друзів
які хочуть пере­да­ти свою любов до теа­тру людям з мігра­цій­ним минулим.
хоті­ли б пере­да­ти свою любов до теа­тру. Запро­шу­є­мо вас ску­шту­ва­ти Kultur ohne Grenzen і позна­йо­ми­ти­ся з нами ближче.

Про­єкт фінан­су­є­ться район­ним інте­гра­цій­ним офі­сом Карлсруе

Цільова група: дітей, сім'ї (Люди з міграційним минулим)
Ця подія не є безкоштовною

Організатор