Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

День зна­йомств 2024 для біжен­ців, заці­кав­ле­них у про­фе­сій­но­му навчанні

Wednesday, 6 March 2024
09:00 - 12:30

Пер­спе­кти­ви навча­н­ня — про­фе­сій­на інте­гра­ція біжен­ців

День зна­йомств 2024 для біжен­ців, заці­кав­ле­них у про­фе­сій­но­му навчанні

Ви вже добре вла­шту­ва­ли­ся в Карл­сруе і тепер шука­є­те місце для ста­жу­ва­н­ня? Ви ще не зов­сім впев­не­ні, яку про­фе­сію хоті­ли б опа­ну­ва­ти і хоті­ли б отри­ма­ти поча­тко­вий досвід через стажування?
Тоді ви потра­пи­ли в потрі­бне місце! Ста­жу­ва­н­ня дуже важли­ве для вашо­го май­бу­тньо­го та інте­гра­ції в суспільство.

Навча­н­ня та ста­жу­ва­н­ня у місті Карлсруе

 • Точний меха­нік
 • Лісник
 • Садів­ник
 • Технік з авто­мо­біль­ної мехатроніки
 • Буді­вель­ник доріг
 • Технік з електроніки
 • Кре­сле­н­ня в будів­ни­цтві та архітектурі
 • Вихо­ва­тель
 • Моло­ді­жний та дома­шній вихователь

Чого очі­ку­ва­ти 6 березня:

 • Ви отри­ма­є­те бага­то інфор­ма­ції про наші стажування.
 • Ви дізна­є­те­ся, як ми вас підтримуємо.
 • Ви позна­йо­ми­те­ся з наши­ми тре­не­ра­ми та учасниками.
 • Ми може­мо швид­ко і лег­ко позна­йо­ми­ти­ся за допо­мо­гою швид­ких побачень.

Ми з нетер­пі­н­ням чека­є­мо на зна­йом­ство з вами!

Якщо цей озна­йом­чий день піді­йде і вам, і нам, ми може­мо запро­по­ну­ва­ти вам ста­жу­ва­н­ня в одній або декіль­кох майстернях.
А потім, можли­во, навіть стажування!

А тре­ба було:

 • Рівень німе­цької мови не ниж­че B1
 • Попе­ре­дня шкіль­на освіта
 • Хоро­ші пер­спе­кти­ви пере­бу­ва­н­ня або посвід­ки на проживання
 • Місце про­жи­ва­н­ня в Карл­сруе або його околицях

Ти заці­кав­ле­ний?
Будь ласка, заре­є­струй­те­ся на всту­пний день до 25 люто­го 2024 року за допо­мо­гою реє­стра­цій­ної форми.
Оскіль­ки ми неза­ба­ром роз­по­чне­мо робо­ту, було б чудо­во, якби ви наді­сла­ли нам насту­пні доку­мен­ти разом з реєстрацією.
Це дасть нам змо­гу скла­сти про вас пер­ше враження.

 • Біо­гра­фі­чна довідка
 • Пото­чний шкіль­ний звіт
 • Попе­ре­дні ате­ста­ти про пов­ну загаль­ну сере­дню осві­ту (також з рідної країни)
 • Під­твер­дже­н­ня пото­чно­го рів­ня воло­ді­н­ня мовою (за наяв­но­сті, напри­клад, мов­ний сертифікат)
 • Копія доку­мен­та, що посвід­чує ваше місце проживання

Будь ласка, наді­шліть нам свої доку­мен­ти еле­ктрон­ною поштою на адре­су: alexander.immisch@poa.karlsruhe.de
або на jochen.hotzwik@poa.karlsruhe.de
або поштою за адре­сою:
Місто Карлсруе
Управ­лі­н­ня пер­со­на­лом та орга­ні­за­ці­єю | Управ­лі­н­ня навчанням
Zähringerstraße 76
76133 Карлсруе

Зви­чай­но, ви також може­те заві­та­ти до нас осо­би­сто і від­да­ти свої документи

👉🏽 Заван­та­жи­ти флаєр

Цільова група: (біженці)
Ця подія є безкоштовною
Alexander Immisch
Exotenhaus of the Zoologischer Stadtgarten
Ettlinger Straße 4b, 76137 Karlsruhe

Організатор