Apart­man ara­ma gazeteleri

Konut tek­lif­le­ri olan bir­kaç ücret­siz gaze­te var, z. B. Pazar Oka­lip­tüs Kur­ye Haf­ta­lık kağıt veya BNN­’­de (Badisc­he Neu­es­te Nach­rich­ten) 2,20 resp. Sayı başı­na 2,40 €

Karls­ru­he­’­de­ki ika­me­ti­ni­zi kaydettirmek

Karls­ru­he­’­de­ki ika­me­ti­ni­zi kay­det­tir­mek Karls­ru­he­’­de bir daire­ye taşı­nan her­kes kayıt yap­tır­ma­lı­dır. Kayıt, taşın­dık­tan son­ra­ki iki haf­ta için­de yapıl­ma­lı­dır. İst­isn­al­ar Aşa­ğı­da­ki durum­lar­da kayıt gerek­mez: Hali­ha­zır­da Alman­ya­’­da kayıt­lıy­sa­nız ve daire­de en faz­la 6 daha faz­la okuyun

Karls­ru­he­’­de­ki Konut Kooperatifleri

Konut koope­ra­tif­le­ri, üye­le­ri­ne uygun fiyat­lı konut sağ­la­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Üye­lik, işlet­me his­se­le­ri­nin satın alın­ma­sıy­la veril­mek­te­dir. Üye­li­ğin uzun­lu­ğu, konut tah­si­sin­de belir­le­yi­ci bir fak­tör ola­bi­lir. Bir konut bir­li­ği ile bir konut koope­ra­ti­fi ara­sın­da­ki daha faz­la okuyun

Kira söz­leş­me­si­nin fes­hi ve ev kaybı

Pazartesi
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Salı
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Çarşamba
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Perşembe
08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Cuma
08:00 - 12:00

Kira söz­leş­me­si­nin fes­hi ve ev kay­bı Ne yapa­lım? Bura­da aşa­ğı­da­ki konu­lar hak­kın­da önem­li bil­gi­ler bula­cak­sı­nız: Kira söz­leş­me­si­nin fes­hi bil­di­ri­mi Tah­li­ye işlem­le­ri Konak­la­ma kay­bı. ℹ Bil­gi for­mu Uygun fiyat­lı konut­la­rın yeter­siz oldu­ğu bir dönem­de, daha faz­la okuyun

Onli­ne Daire Arama

Onli­ne Daire Ara­ma Çok sayı­da çev­ri­mi­çi konut ara­ma por­ta­lı bulun­mak­ta­dır. İşte bazı örnek­ler: 👉ImmoScout24 👉İmm­ob­ilo 👉Kle­inan­ze­igenKarls­ru­he 👉meines­tadt.de 👉Quoka.de 👉WG-Gesucht.de 👉Woh­nungs­bo­ur­se 👉Woh­nung24 👉Immo­welt

Yurt oda­la­rı

Stu­di­eren­de­n­werk Karls­ru­he Stu­di­eren­de­n­werk Karls­ru­he yak­la­şık 20 den faz­la yurt­ta Karls­ru­he­’­de ve Karls­ru­he çev­re­sin­de oda kira­ya ver­mek­te­dir. İnd­irm­ek için el ilanı