Apart­man ara­ma gazeteleri

Konut tek­lif­le­ri olan bir­kaç ücret­siz gaze­te var, z. B. Pazar Oka­lip­tüs Kur­ye Haf­ta­lık kağıt veya BNN­’­de (Badisc­he Neu­es­te Nach­rich­ten) 2,20 resp. Sayı başı­na 2,40 €

Fesih, tah­li­ye davası

Ne yapa­lım? Bura­da fesih, tah­li­ye dava­sı ve konut kay­bı konu­la­rın­da önem­li bil­gi­ler bulacaksınız.

İkam­et Kayıt Sistemi

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma

Karlsruhe’ye taşı­nır­ken ika­met kay­dı Karlsruhe’de yaşa­yan her­kes ika­met kay­dı yap­tır­mak zorun­da­dır. Kayıt­lar taşın­dık­tan son­ra­ki iki haf­ta içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ril­me­li­dir. İst­isn­al­ar: ‑Aynı eya­let içe­ri­sin­de ika­met kay­dı olan ve 6 aydan faz­la taşın­dı­ğı yer­de daha faz­la okuyun

Konut Koope­ra­tif­le­ri

Konut koope­ra­tif­le­ri, üye­le­ri­ne uygun fiyat­lı konut sağ­la­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Üye­ler, koope­ra­tif­te his­se satın ala­rak üye olur­lar. Üye­li­ğin uzun­lu­ğu, konut tah­si­sin­de belir­le­yi­ci bir fak­tör ola­bi­lir. Karls­ru­he­’­de­ki yapı koope­ra­tif­le­ri­nin bir lis­te­si bura­da bulu­na­bi­lir: daha faz­la okuyun

Onli­ne Daire Arama

Onli­ne Daire Ara­ma Çok sayı­da çev­ri­mi­çi konut ara­ma por­ta­lı bulun­mak­ta­dır. İşte bazı örnek­ler: 👉ImmoScout24 👉İmm­ob­ilo 👉Kle­inan­ze­igenKarls­ru­he 👉meines­tadt.de 👉Quoka.de 👉WG-Gesucht.de 👉Woh­nungs­bo­ur­se 👉Woh­nung24 👉Immo­welt

Yurt oda­la­rı

Stu­di­eren­de­n­werk Karls­ru­he Stu­di­eren­de­n­werk Karls­ru­he yak­la­şık 20 den faz­la yurt­ta Karls­ru­he­’­de ve Karls­ru­he çev­re­sin­de oda kira­ya ver­mek­te­dir. İnd­irm­ek için el ilanı